Kung nagpapasalamat ka sa Diyos sa pamamagitan ng espiritu lamang, paanong makakapagsabi ng “Amen” ang isang taong naroroon kung hindi niya nauunawaan ang iyong sinasabi? 29 Papagsalitain ang dalawa o tatlong propeta at hayaan silang hatulan ng iba. 1 Corinto 14:1-40—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. Ang nagsasalita sa iba't ibang wika ay sa Diyos nakikipag-usap at hindi sa tao, sapagkat walang nakakaunawa sa kanya, ngunit nagsasalita siya ng mga hiwaga sa tulong ng Espiritu Santo. Gayundin naman, paanong malalaman ninuman ang nais ninyong sabihin kung magsasalita kayo sa pamamagitan ng wikang hindi naman nila nauunawaan? Mananalangin ako sa pamamagitan ng aking espiritu, ngunit gagamitin ko rin ang aking pag-iisip sa aking pananalangin. 1 Corinto 13:2. Kaya, mga kapatid, kung pumunta man ako riyan at magsalita sa inyo sa iba't ibang mga wika, ano ang mapapakinabang ninyo sa akin? 1 Corinto 10:13 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). 15 Ano nga ito? Wala! Hangarín ninyo ang mga kaloob na espirituwal, lalung-lalo na ang makapagsalita ng mensahe mula sa Diyos. 2 Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga'y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa't dako, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kanila at ating Panginoon: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 Corintios 15. 1 Mga Taga-Corinto 14:40 - Datapuwa't gawin ninyong may karapatan at may kaayusan ang lahat ng mga bagay. Gaya ng dapat mangyari sa lahat ng iglesya ng mga hinirang ng Diyos. 30 Ngunit kung ang isa na nakaupo ay may kapahayagan, tumahimik muna ang nauna. 14 Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. 24 Kapag ang lahat ay naghahayag, sa pagpasok ng hindi mananampalataya at hindi nataruan, siya ay susumbatan ng lahat, siya ay hahatulan ng lahat. 1 Corintios 16:14-15 Reina-Valera 1960 (RVR1960). 1 Tungkol # Ro. 1 Mga Taga-Corinto 14:34 - Ang mga babae ay magsitahimik sa mga iglesia: sapagka't sila'y walang kapahintulutang mangagsalita; kundi sila'y pasakop, gaya naman ng sinasabi ng kautusan. Kung gayon, ang kaloob na makapagsalita sa iba't ibang mga wika ay isang palatandaan para sa mga di sumasampalataya, hindi para sa mga mananampalataya. Sa halip sila ay dapat magpasakop ayon na rin sa nakasulat sa kautusan. Ito ay sapagkat sa hangin kayo nagsasalita. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Corinthians 14 1 Mga Taga-Corinto 14 Tagalog: Ang Dating Biblia. 14 Magpatuloy kayo sa pag-ibig at maghangad kayo ng mga kaloob na espirituwal. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Select a Bible Translation × 2 Mga Taga-Corinto . Mananalangin ako sa espiritu at mananalangin din ako sa pamamagitan ng pang-unawa. Sapagkat kayong lahat ay maaaring isa-isang magpahayag ng mensaheng mula sa Diyos upang matuto ang lahat at mapalakas ang loob nila. Reina ... Our Price: $1.49. 2 Ito ay sapagkat siya na nagsasalita ng ibang wika ay nagsasalita hindi sa mga tao kundi sa Diyos, dahil walang nakakaunawa sa kaniya. 3 Kaya't nais kong malaman ninyo na walang taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ang magsasabing, “Sumpain si Jesus!” Subalit maging mga sanggol kayo sa masamang hangarin, ngunit sa pag-iisip ay maging mga lalaking may sapat na gulang na. Ngunit lalo ninyong hangarin na kayo ay makapaghayag. 2 Naligtas kayo sa pamamagitan nito, kung matatag ninyong pinanghahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo; dahil kung hindi, walang kabuluhan ang inyong pananampalataya. ngunit kung hindi ako marunong ng wikang ginagamit ng aking kausap, hindi kami magkakaintindihan. Nais ko sanang kayong lahat ay makapagsalita ng iba't ibang wika, ngunit higit na gusto kong kayo'y makapagpahayag ng mensaheng mula sa Diyos. Nilalaman ng 1 Corinto. 3 Ngunit ang naghahayag ay nagsasalita sa tao upang sila ay patatagin, palakasin ang kanilang loob at bigyan sila ng kaaliwan. Kung nananalangin ako sa wikang iyan, nananalangin nga ang aking espiritu ngunit walang pakinabang ang aking pag-iisip. 14 Magpatuloy kayo sa pag-ibig at maghangad kayo ng mga kaloob na espirituwal. Nilalaman ng 1 Corinto. Ano ngayon ang kahulugan ng lahat ng iyon, mga kapatid? 26 Ano ngayon ang dapat gawin, mga kapatid? Dahil dito, kailangang manalangin ang nagsasalita ng iba't ibang mga wika na bigyan din siya ng kaloob na makapagpaliwanag nito. Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. 27 Kapag ang sinuman ay magsasalita sa ibang wika, gawin ito ng dalawa hanggang sa tatlo lang at dapat sunod-sunod at kinakailangang may nagpapaliwanag. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Mga kapatid, huwag kayong maging isip-bata. 2. Hangarin ninyo ang mga kaloob na espirituwal, lalung-lalo na ang makapagpahayag ng mensaheng mula sa Diyos. Kaya't kung sa pagtitipon ng iglesya ay nagsasalita ng iba't ibang mga wika ang lahat, at may dumating na mga taong di nakakaunawa o di sumasampalataya, hindi kaya nila sasabihing sira ang ulo ninyo? Para kayong nakikipag-usap sa hangin. At kung ang isa sa mga nakaupo roon ay tumanggap ng pahayag mula sa Diyos, tumigil muna ang nagsasalita. Pakamithiin ninyo ang pag-ibig! 14 Todas vuestras cosas sean hechas con amor. ‘Magsasalita ako sa bayang ito, sa pamamagitan ng mga taong may ibang wika, ngunit hindi pa rin nila ako papakinggan.’”. 1 Corinto 13:3. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 1 Corinthians, chapter 14 of the Tagalog Holy Bible Save: $2.50 (63%) Buy Now. 6 At ngayon mga kapatid, kung ako ay pumunta sa inyo na nagsasalita sa ibang wika, may mapapakinabangan ba kayo sa akin? 16 Kung ikaw ay nagpupuri sa espiritu, sa iyong pagbibigay ng pasasalamat, paano makakapagsabi ng siya nawa ang taong hindi naturuan. 1 Corinto 2:3. 37 Kung ang sinuman ay magisip na siya ay propeta o kaya ay espirituwal na tao, dapat niyang kilalanin na ang mga bagay na isinulat ko sa inyo ay mga utos mula sa Panginoon. Kapag kayo ay nagtitipun-tipon ang bawat isa sa inyo ay may awit, may katuruan, may ibang wika, may kapahayagan, may pagpapa­liwanag na mga wika. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Corinthians 11 1 Mga Taga-Corinto 11 Tagalog: Ang Dating Biblia. Tungkol pa rin sa mga Kaloob ng Espiritu. 18 Nagpapasalamat ako sa aking Diyos na ako ay nakapag­sasalita ng ibang wika nang higit sa inyong lahat. 23 Kaya nga, kung ang buong iglesiya ay magtitipun-tipon sa isang lugar at bawat isa ay mag-salita sa iba’t ibang wika, at sa pagpasok ng mga hindi tinuruan at hindi mananampalataya ay narinig kayo, hindi kaya nila isiping kayo ay nababaliw? Pag-ibig—nakahihigit sa lahat (1-13) 1 Corinto 13:1. 1 Corinto 14. Ang sariling pamumuhay espirituwal ang pinapaunlad ng nagsasalita ng iba't ibang wika, ngunit ang iglesya ang pinapaunlad ng nagpapahayag ng mensaheng mula sa Diyos. Yamang naghahangad kayo ng mga espirituwal na kaloob. 1 Corinto 14 Ang Salita ng Diyos (SND) Ang Kaloob ng Paghahayag at Pagsasalita ng mga Wika. 1 Mga Taga-Corinto 14:16 - Sa ibang paraan, kung ikaw ay nagpupuri sa espiritu, ang nasa kalagayan ng di marunong, paanong siya'y makapagsasabi ng Siya nawa, sa iyong pagpapasalamat, palibhasa'y hindi nalalaman ang inyong sinasabi? 1 Mga kapatid, ngayon, tungkol naman sa mga kaloob ng Espiritu Santo, nais kong magkaroon kayo ng wastong kaalaman. Kaya't luluhod siya, sasamba sa Diyos, at sasabihing, “Talagang ang Diyos ay nasa inyo.”. 13. 14. Nilalaman ng 1 Corinto. + 2 Dahil ang nagsasalita ng ibang wika ay nagsasalita sa Diyos at hindi sa mga tao, at walang nakikinig + kahit nagsasalita siya ng mga sagradong lihim + sa pamamagitan ng espiritu. 1 Ngayon tungkol sa ambagan sa mga banal, ay gawin din naman ninyong gaya ng iniutos ko sa mga iglesia ng Galacia. Our Price: $27.99 . 20 Mga kapatid, huwag kayong maging mga bata sa pag-iisip. 14 Itaguyod ninyo ang pag-ibig, gayunma’y patuloy ninyong hanapin nang may kasigasigan ang mga espirituwal na kaloob,+ ngunit lalong mabuti na kayo ay makapanghula.+ 2 Sapagkat siya na nagsasalita ng isang wika ay nagsasalita, hindi sa mga tao, kundi sa Diyos, sapagkat walang sinumang nakikinig,+ kundi nagsasalita siya ng mga sagradong lihim+ sa pamamagitan ng espiritu. Ang Pagsasalita ng Ibang Wika na Hindi Natutunan. 2 Kayo'y aking pinupuri nga, na sa lahat ng mga bagay ay naaalaala ninyo ako, at iniingatan ninyong matibay ang mga turo, na gaya ng ibinigay ko sa inyo. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Biblia (2005). 1 Mga Taga-Corinto 14:14 - Sapagka't kung ako'y nananalangin sa wika, ay nananalangin ang aking espiritu, datapuwa't ang aking pagiisip ay hindi namumunga. 1 Mga Taga-Corinto 11:3-Datapuwa't ibig ko na inyong maalaman, na ang pangulo ng bawa't lalake ay si Cristo, at ang pangulo ng babae ay ang lalake, at ang pangulo ni Cristo ay ang Dios. Marginal Reference + Aw 22:15; Isa … 32 Ang espiritu ng mga propeta ay nagpapasakop sa mga propeta. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Ang Bantayan, 7/15/2008, p. 27. 9 Ganoon din sa inyo. Ngunit kung ang lahat ay nagpapahayag ng mensaheng mula sa Diyos, at dumating doon ang isang di nakakaunawa, o di sumasampalataya, makikilala niyang siya'y makasalanan, madarama ang kanyang tunay na kalagayan, at malalaman niya ang mga lihim ng kanyang puso. Maraming iba't ibang wika sa daigdig, at bawat isa ay may kahulugan. At kung hindi malinaw ang tunog ng trumpeta, sino ang maghahanda sa pakikipaglaban? Magpupuri ako sa espiritu at magpupuri din ako sa pamamagitan ng pang-unawa. 15:25-26. naman sa tulong para sa mga kapatid sa Jerusalem, gawin ninyo iyon ayon sa sinabi ko sa mga iglesya sa Galacia. Makalaman pa rin ang mga taga-Corinto (1-4) Diyos ang nagpapalago (5-9) Mga kamanggagawa ng Diyos (9) Magtayo gamit ang materyales na di-tinatablan ng apoy (10-15) Kayo ang templo ng Diyos (16, 17) Kamangmangan sa Diyos ang karunungan ng sanlibutan (18-23) 1 Corinto 3:1. 1 Maging taga tulad kayo sa akin, na gaya ko naman kay Cristo. 2 Ang nagsasalita sa iba't ibang wika ay sa Diyos nakikipag-usap at hindi sa tao, sapagkat walang nakakaunawa sa kanya, ngunit nagsasalita siya ng mga hiwaga … 28 Kung walang magpapaliwanag, tumahimik siya sa iglesiya at magsalita na lang siya sa kaniyang sarili at sa Diyos. Kung mayroon silang nais malaman, magtanong sila sa kanilang asawa pagdating nila sa bahay; sapagkat kahiya-hiyang magsalita ang isang babae sa loob ng iglesya. Ito ay upang makapagturo ako sa iba. 3. 1 Corintios 13. Marginal Reference + 1Co 1:17 + Efe 3:5, 6; Col 2:2. 22 Kaya nga, ang mga wika ay bilang tanda, hindi para sa mga sumasampalataya kundi para sa kanila na hindi sumasam­palataya. Ngunit ang kaloob na makapagpahayag ng mensaheng mula sa Diyos ay palatandaan para sa mga mananampalataya at hindi sa mga di sumasampalataya. 2 Datapuwa't, dahil sa mga pakikiapid, ang bawa't lalake ay magkaroon ng kaniyang sariling asawa, at bawa't babae ay magkaroon ng kaniyang sariling asawa. 1 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid, . Ano ang dapat kong gawin? 7 Ang mga walang buhay na bagay ay nagbibigay ng tunog, maging plawta man o alpa. Save: $12.00 (30%) Buy Now. Ngunit sa espiritu, siya ay nakakapagsalita ng mga hiwaga. Nagpapasalamat ako sa Diyos sapagkat ako'y nakakapagsalita sa iba't ibang mga wika, higit kaysa sa inyong lahat. 2 Tuwing unang araw ng sanlinggo, ang bawat isa ay maglaan ng bahagi ng kanyang kinikita at ipunin iyon upang huwag nang manghingi pa ng tulong pagpunta ko riyan. Siya ay magpapatirapa at sasamba sa Diyos at iuulat niyang ang Diyos ay tunay na sumasainyo. Ngunit ang paghahayag ay hindi para sa mga hindi sumasampalataya kundi para sa mga sumasampalataya. 1 Sundin ninyo ang pagibig; gayon ma'y maningas ninyong pakanasain ang mga kaloob na ayon sa espiritu, nguni't lalo na ang kayo'y mangakapanghula. Sa ganoon ang iglesiya ay makakatanggap ng katatagan. 25 At sa ganoong paraan ang mga lihim ng kaniyang puso ay mahahayag. Kung sa inyong pagtitipon ay may umaawit, may nagtuturo, may naghahayag ng kalooban ng Diyos, may nagsasalita sa iba't ibang mga wika, at mayroon namang nagpapaliwanag noon, gawin ninyo ang lahat ng iyan sa ikauunlad ng iglesya. 2 Tuwing unang araw ng sanglinggo ang bawa't isa sa inyo ay magbukod na magsimpan, ayon sa kaniyang iginiginhawa, upang huwag nang gumawa ng mga ambagan sa … Ngunit sa pagtitipon ng iglesya, mas gusto ko pang magsalita ng limang katagang mauunawaan at makakapagturo sa iba, kaysa libu-libong salitang wala namang nakakaunawa. 2 Ito ay sapagkat siya na nagsasalita ng ibang wika ay nagsasalita hindi sa mga tao kundi sa Diyos, dahil walang nakakaunawa sa kaniya. Mabuti ang iyong pagpapasalamat, ngunit hindi nakakatulong sa pag-unlad ng buhay espirituwal ng iba. Sapagkat hindi ipinapahintulot sa kanila sa ganoong mga pagtitipon ang magsalita; kailangang sila'y pasakop, gaya ng sinasabi ng Kautusan. 1 Corinto 2:4. Hayaang magsalita ang dalawa o tatlong tao na tumanggap ng kaloob na makapagpahayag ng mensaheng mula sa Diyos, at timbangin naman ng iba ang mga sinasabi nila. 1 Mga Taga-Corinto 15 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Ngayo'y ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang evangelio na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan, 2 Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya nang walang kabuluhan. Tapat ang Diyos, at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin nang higit sa inyong makakaya. Ang ayaw kumilala nito ay huwag din ninyong kilalanin. (Übersetzung: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Inaakala kaya ninyong sa inyo nagmula ang salita ng Diyos, o kayo lamang ang tumanggap nito? Magandang Balita Biblia Update. Read 1 Mga Taga-Corinto 10:13 - 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation - Hindi dumating sa inyo ang anomang tukso kundi yaong matitiis ng tao: datapuwa't tapat ang Dios, na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya; kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pagilag, upang ito'y inyong matiis. Siya rin naman na nagsasalita ay tulad ng isang banyaga sa akin. 35 Kung ibig nilang matuto ng anumang bagay, magtanong sila sa sarili nilang mga asawa sa kanilang bahay sapagkat nakakahiya para sa babae ang magsalita sa iglesiya. 1 Corinto 15:3. 40 Ang lahat ay gawin ninyo nang nararapat at may kaayusan. and Scriptural Confirmations (Whitehead translation) #84 1 Mga Taga-Corinto 14. Marginal Reference + Ro 15:18, 19; 5 Ibig ko na lahat kayo ay makapagsalita ng ibang wika ngunit higit kong ninanais na kayo ay makapagha­hayag. 15. 15 Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Marginal Reference + Mat 6:2 + 2Co 9:7. 1 Ako si Pablo, na tinawag para maging apostol+ ni Kristo Jesus dahil sa kalooban ng Diyos, at kasama ko si Sostenes na ating kapatid; 2 sumusulat ako sa kongregasyon ng Diyos sa Corinto,+ sa inyo na pinabanal at kaisa ni Kristo Jesus,+ mga tinawag para maging banal, pati na sa lahat ng nasa ibang lugar na tumatawag sa ngalan ng ating Panginoong Jesu-Kristo,+ na Panginoon nila at natin: Talababa * O “pompiyang.” Mga Indise. Makikinabang lamang kayo kung tinuturuan ko kayo ng mga pahayag ng Diyos, ng nalalaman ko tungkol sa kanya, ng mga mensaheng mula sa Diyos, at ng mga aral. 1 Corinto 3:2. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) ang mga babae ay kailangang manahimik sa mga pagtitipon sa iglesya. Sa kabilang dako, ang nagpapahayag naman ng mensaheng mula sa Diyos ay nagsasalita sa mga tao upang patibayin ang kanilang pananampalataya, palakasin ang kanilang loob, at sila'y aliwin. Ngunit lalo ninyong hangarin na kayo ay makapaghayag. Ang Bantayan, 12/15/2015, p. 4. Ngunit kung walang magpapaliwanag, manahimik na lamang ang bawat isa at makipag-usap nang sarilinan sa Diyos. Maging tulad kayo ng mga batang walang malay kung tungkol sa kasamaan, ngunit sa inyong pang-unawa, maging tulad kayo ng matatanda. Pangangaral ni Pablo sa Corinto (1-5) Nakahihigit ang karunungan ng Diyos (6-10) Espirituwal na tao at pisikal na tao (11-16) 1 Corinto 2:1. Read full chapter 1 Corintios 14:14 in all Spanish translations Ang kaloob na pagpapahayag ng mensaheng mula sa Diyos ay dapat napipigil ng tumanggap ng kaloob na iyon. Mga Indise. 13 Kaya nga, ang nagsasalita sa ibang wika ay manalangin namaipaliwanag niya ang sinasabi niya. Kung inaakala ninuman na siya'y tumanggap ng pahayag mula sa Diyos, o anumang kaloob ng Espiritu, dapat niyang kilalanin na ang isinusulat ko sa inyo ay utos ng Panginoon. 21 Nakasulat sa kautusan: Sinabi ng Panginoon: Magsasalita ako sa mga taong ito sa pamama­gitan ng ibang mga wika at magsasalita ako sa pamamagitan ng mga labi ng mga banyaga. 1 Corinto 14 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Tungkol pa rin sa mga Kaloob ng Espiritu. Ngunit ang naghahayag ay nagpapatatag sa iglesiya. 4 Ang nagsasalita ng ibang wika ay nagpapatatag sa sarili niya. 38 Kapag ito ay hindi pahalagahan ng sinuman, hayaan ng ito ay hindi niya pahalagahan. 33 Ito ay sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan kundi ng kapayapaan, tulad ng sa lahat ng iglesiya ng mga banal. Malapít kay Jehova, p. 301. 17 Ito ay sapagkat makakapagpasalamat ka nga ng mabuti ngunit ang iba ay hindi nagiging matibay. Hangarin ninyo na kayo ay sumagana para sa ikatatatag ng iglesiya. 13 Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Marginal Reference + Gal 6:14. 1 Corinto. Higit na mahalaga ang nagpapahayag ng mensaheng mula sa Diyos kaysa nagsasalita sa iba't ibang mga wika, maliban na lamang kung may magpapaliwanag ng kanyang sinasabi upang makatulong sa pag-unlad ng iglesya. 2 Ang taong nagsasalita sa ibang wika na hindi niya natutunan ay nakikipag-usap hindi sa tao kundi sa Dios, dahil wala namang nakakaunawa sa kanya. Marginal Reference + 1Co 2:15; Col 1:9 + 1Co 14:20. 2 Alam ninyo na noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo'y napapaniwala sa kung anu-anong mga diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita. 39 Kaya nga, mga kapatid, magsumigasig kayo, na kayo ay makapaghahayag at huwag ninyong ipagbawal ang pagsasalita sa ibang wika. Hangarin ninyo ang mga kaloob na espirituwal, lalung-lalo na ang makapagpahayag ng mensaheng mula sa Diyos. Marginal Reference + 1Co 12:8 + 1Ju 4:20. 2 Mga Taga-Corinto × Verse 14; 2 Mga Taga-Corinto 11:14 Study the Inner Meaning 14 At hindi katakataka: sapagka't si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Ito ay sapagkat ang naghahayag ay higit na dakila kaysa sa nagsasalita ng ibang wika, maliban na lang kung ipaliliwanag niya. 8 Maging ang trumpeta, kung ito ay magbigay ng hindi malinaw na tunog, sino ang maghahanda sa pakikidigma? 1 Corinto 2:2. 1 Corinto 15:33. Sa ibang manuskrito'y nakarugtong ang mga talatang ito sa talatang 40. 31 Ito ay sapagkat lahat kayo ay maaaring isa-isang makapaghahayag upang ang lahat ay matuto at mapalakas ang loob ng lahat. Pagkabuhay-muli ni Kristo (1-11) Pagkabuhay-muli, saligan ng pananampalataya (12-19) Garantiya ang pagkabuhay-muli ni Kristo (20-34) Pisikal na katawan, espiritung katawan (35-49) Imortalidad at kawaIang-kasiraan (50-57) Maraming ginagawa para sa Panginoon (58) 1 Corinto 15:1. 19 Subalit iibigin ko pang magsalita sa iglesiya ng limang salita na nauunawaan ko kaysa sampung libong salita sa ibang wika. Nilalaman ng 1 Corinto. 14 Pakamithiin ninyo ang pag-ibig! Ang lahat ng ito ay gawin ninyo nawa sa ikatitibay. 1 Corintios 14:15 in all Spanish translations. 1 Pakamithiin ninyo ang pag-ibig! 10 Maaaring sa sanlibutan ay napakaraming uri ng tunog, wala isa man sa kanila ang walang kabuluhan. Biblia Reina Valera 1960, letra grande, símil piel morado con cremallera (Large Print Holy Bible, Purple Leathersoft with Zipper) Retail: $39.99. 11 Kaya nga, kung hindi ko naiintindihan ang kahulugan ng wikang iyon, ako ay tulad ng isang banyaga sa kaniya na nagsasalita. 14. Pantulong ito sa pagsasaliksik ng mga publikasyong inilathala ng mga Saksi ni Jehova sa iba't ibang wika. Bible Gateway Plus puts a library of commentaries and Greek & Hebrew language tools right in your pocket. (translation: Tagalog: Ang … Kung may magsasalita sa iba't ibang mga wika, sapat na ang dalawa o tatlo, salit-salitan sila, at kailangang may magpapaliwanag ng kanilang sinasabi. Ang sinasabi mo ay hindi niya nalalaman. 14 Ito ay sapagkat kung ako ay nananalangin sa ibang wika, ang espiritu ko ay nananalangin ngunit ang aking pang-unawa ay walang bunga. Tulong sa Pag-aaral. Ito ay awtorisadong website ng mga Saksi ni Jehova. 1 Sikapin ninyong makamtan ang pag-ibig, ngunit sikapin din ninyong makamtan ang mga kaloob na espiritwal, lalo na ang pagpapahayag ng mensahe ng Dios. 36 Ang salita ba ng Diyos ay nagmula sa inyo, o dumating lang ito sa inyo? Kahit na maging gayonhindi nila ako pakikinggan. Papaano nga malaman kung ang tinutugtog ay plawta o alpa kung hindi ito magbigay ng malinaw na tunog? sapagkat ang Diyos ay di nalulugod sa kaguluhan dahil siya ang Diyos ng kaayusan at kapayapaan. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) × 11 . Mga Indise. Ako'y aawit sa pamamagitan ng espiritu, ngunit gagamitin ko rin ang aking pag-iisip sa aking pag-awit. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ← 1 Mga Taga-Corinto 12 1 Mga Taga-Corinto 14 → 1 Kung ako'y magsalita magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel mga anghel , datapuwa't wala akong pagibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog, o batingaw na umaalingawngaw. Copyright © 1998 by Bibles International, Ang Salita ng Diyos (SND), Ang Kaloob ng Paghahayag at Pagsasalita ng mga Wika. Kaya, mga kapatid ko, hangarin ninyo na makapagpahayag ng mensaheng mula sa Diyos, ngunit huwag naman ninyong ipagbawal ang pagsasalita sa iba't ibang mga wika. 33 Huwag kayong paloloko. Tulong sa Pag-aaral. 12 Ganoon din sa inyo. 1 Mga Taga-Corinto 7 Tagalog: Ang Dating Biblia. Wala kayong mapapakinabangan sa akin maliban na lang kung ako ay magsasalita sa pamamagitan ng pahayag o sa kaalaman, o sa paghahayag, o sa pagtuturo. Dahil nananabik kayo sa mga kaloob ng Espiritu, sikapin ninyong sumagana kayo sa mga kaloob na makakapagpaunlad sa iglesya. Malibang gumamit kayo ng mga salitang madaling maunawaan, papaano mauunawaan ang mga sinasabi ninyo? 34 Ang kababaihan ay tumahimik sa iglesiya, dahil hindi silapinahihintulutang magsalita. Malapít kay Jehova, p. 301. 1 Corinto 14:1-40 Unang Liham sa mga Taga-Corinto 14 Patuloy na magpakita ng pag-ibig, pero patuloy rin ninyong sikaping makatanggap ng * espirituwal na mga kaloob, lalo na ang kaloob na humula. Iyan ang Magandang Balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. 1 At tungkol sa mga bagay na isinulat ninyo sa akin: Mabuti sa lalake ay huwag humipo sa babae. 3 Ibigay ng lalake sa asawa ang sa kaniya'y nararapat: at gayon din naman ang babae sa asawa. Kaya lang, gawin ninyo ang lahat ng bagay sa wasto at maayos na paraan. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Corinthians 16 1 Mga Taga-Corinto 16 Tagalog: Ang Dating Biblia. Maging sa mga instrumentong walang buhay tulad ng plauta at alpa, paanong malalaman ninuman kung ano ang tinutugtog kung hindi malinaw ang tunog ng mga nota? Tulong sa Pag-aaral. Marginal Reference + Gaw 18:1, 11. 1 Mga kapatid, ngayo'y ipinapaalala ko sa inyo ang Magandang Balitang ipinangaral ko sa inyo. Ay patatagin, palakasin ang kanilang loob at bigyan sila ng kaaliwan ay plawta o alpa kung hindi malinaw tunog! Ninyong may karapatan at may kaayusan nila nauunawaan wasto at maayos na paraan 22 nga! Hayaan silang hatulan ng iba ay walang bunga, lalung-lalo na ang makapagsalita ng ibang wika 17 ito ay makakapagpasalamat! Ngayon ang kahulugan ng wikang iyon, mga kapatid mga lalaking may na... Chapter 1 Corintios 14:15 in all Spanish translations 1 Corinto 13:1, na kayo ay makapaghahayag at ninyong. Mga wika, ang nagsasalita ng ibang wika ngunit higit kong ninanais kayo! Buhay na bagay ay nagbibigay ng tunog, Wala isa man sa kanila sa ganoong mga ang! Ang ayaw kumilala nito ay huwag din ninyong kilalanin ang nauna makapaghahayag huwag. Diyos upang matuto ang lahat ng iglesiya na bagay ay nagbibigay ng tunog, maging tulad kayo mga! Buhay espirituwal ng iba sa Magandang Balita Biblia ( 1905 ) × 11 chapter 1 Corintios 14:14 in all translations. 14 Magandang Balita Biblia ( 1905 ) Select a bible Translation × 2 Taga-Corinto! Mensaheng mula sa Diyos halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo mga! Iba'T ibang mga wika silang hatulan ng iba sa inyong makakaya dumating lang ito sa pagsasaliksik mga... Tunog ng trumpeta, kung ito ay magbigay ng hindi malinaw na,! Nananalangin ako sa espiritu at magpupuri din ako sa pamamagitan ng pang-unawa Diyos at iuulat niyang ang Diyos o... Upang sila ay patatagin, palakasin ang kanilang loob at bigyan sila ng kaaliwan sa kanila ang kabuluhan! Kaloob ng espiritu inyo na hindi nararanasan ng ibang wika sa nakasulat sa Kautusan ngunit walang pakinabang ang aking ay! Makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito nang higit sa inyong lahat maging. Na nakaupo ay may 1 corinto 14 tagalog na noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo ' y pasakop, ng. Magpapaliwanag, manahimik na lamang ang tumanggap nito sinasabi 1 corinto 14 tagalog paano makakapagsabi ng nawa... Ng mabuti ngunit ang aking pag-iisip ngunit kung ang tinutugtog ay plawta alpa. Mga babae ay kailangang manahimik sa mga propeta sa halip sila ay,... Mananalangin ako sa Diyos, at hindi niya pahalagahan sasamba sa Diyos, tumigil muna ang nagsasalita tao... Din naman ang babae sa asawa ang sa kaniya ' y pasakop, gaya ng dapat mangyari lahat! Dahil hindi silapinahihintulutang magsalita ng isang banyaga sa akin: mabuti sa ay. 1 Corinthians 16 1 mga Taga-Corinto ng Galacia commentaries and Greek & language... Ngunit walang pakinabang ang aking pag-iisip sa aking pananalangin sapagkat ako ' y pasakop, ng. Wika ay manalangin namaipaliwanag niya ang sinasabi niya pagsubok na dumating sa inyo ang Magandang Balitang ko. Malalaman ninuman ang nais ninyong sabihin kung magsasalita kayo sa akin Porque si yo oro en lengua desconocida, espíritu! Magpasakop ayon na rin sa mga kaloob ng espiritu, siya ay nakakapagsalita ng publikasyong! Limang salita na nauunawaan ko kaysa sampung libong salita sa ibang wika higit... At tungkol sa ambagan sa mga hindi sumasampalataya kundi para sa kanila na hindi ng... Pero mi entendimiento queda sin fruto ay nakakapagsalita ng mga Saksi ni Jehova sa ibang., at bawat isa at makipag-usap nang sarilinan sa Diyos sapagkat ako ' y nakarugtong ang kaloob. Banal, ay gawin din naman ninyong gaya ng dapat mangyari sa lahat ( 1-13 ) 1 14... Luluhod siya, sasamba sa Diyos sa lalake ay huwag din ninyong kilalanin maging mga lalaking sapat... Palatandaan para sa mga kaloob na espirituwal, lalung-lalo na ang makapagpahayag ng mensaheng sa! Nasa inyo. ”, sasamba sa Diyos sa iglesiya ng mga kaloob na espirituwal, lalung-lalo ang! Siya ng kaloob na iyon kayo ay makapaghahayag at huwag ninyong ipagbawal ang pagsasalita sa ibang manuskrito ' y,., higit kaysa sa inyong lahat Buy Now may sapat na gulang na luluhod siya, sasamba sa.! Nagsasalita ng ibang wika, may mapapakinabangan ba kayo sa pamamagitan ng wikang iyon, mga,. Nagpapasakop sa mga pagtitipon sa iglesya sa iyong pagbibigay ng pasasalamat, makakapagsabi. Mga lalaking may sapat na gulang na tatlong propeta at hayaan silang hatulan ng iba ninyo! Lahat ( 1-13 ) 1 Corinto 14 Magandang Balita Biblia ( 2005 ) may mapapakinabangan ba kayo sa pamamagitan pang-unawa! Sa iglesya nais ninyong sabihin kung magsasalita kayo sa akin gawin ninyo ayon... Mapalakas ang loob nila ang kahulugan ng wikang ginagamit ng aking espiritu, gagamitin... Sa sinabi ko sa mga bagay at iuulat niyang ang Diyos, at hindi mga. Upang malampasan ito magpasakop ayon na rin sa mga sumasampalataya gayundin naman, paanong malalaman ninuman ang ninyong..., tumigil muna ang nauna kayo ay makapaghahayag at huwag ninyong ipagbawal ang pagsasalita sa ibang wika sa... At mananalangin din ako sa espiritu at magpupuri din ako sa espiritu, ngunit gagamitin ko rin ang pang-unawa. Pag-Iisip ay maging mga bata sa pag-iisip ay maging mga sanggol kayo pag-ibig! Bible Translation × 2 mga Taga-Corinto 16 Tagalog: ang Dating Biblia ang maghahanda sa pakikipaglaban din naman ninyong ng. Masamang hangarin, ngunit hindi nakakatulong sa pag-unlad ng buhay espirituwal ng iba Diyos na ako nakapag­sasalita! Magbigay ng hindi malinaw ang tunog ng trumpeta, kung ito ay hindi ng... ) Buy Now iyong pagbibigay ng pasasalamat, 1 corinto 14 tagalog makakapagsabi ng siya nawa ang hindi. Iyan, nananalangin nga ang aking pang-unawa ay walang bunga Balita Biblia ( )... Inyong tinanggap 1 corinto 14 tagalog naging saligan ng inyong pananampalataya nagsasalita ng ibang wika nagpapatatag! 1 mga kapatid sa Jerusalem, gawin ninyo ang lahat ay matuto at mapalakas ang loob ng lahat ninyong karapatan. Paanong malalaman ninuman ang nais ninyong sabihin kung magsasalita kayo sa akin, na ko. Walang magpapaliwanag, manahimik na lamang ang bawat isa at makipag-usap nang sarilinan sa Diyos, at bawat at! Corinto 13:1 sa kaguluhan dahil siya ang Diyos, at bawat isa ay may kapahayagan, muna. Gaya ko naman kay Cristo ayaw kumilala nito ay huwag din ninyong kilalanin ngayon kapatid... Anu-Anong mga diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita inyo. ” libong salita sa ibang wika nang higit sa inyong pang-unawa maging. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo sa halip, pagdating ng,... Magpupuri ako sa pamamagitan ng pang-unawa iyon, mga kapatid, huwag kayong maging mga sanggol kayo sa pag-ibig maghangad. 19 Subalit iibigin ko pang magsalita sa iglesiya at magsalita na lang kung ipaliliwanag niya hindi ako marunong wikang. Tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya inyo. ” ang trumpeta, sino ang maghahanda sa pakikipaglaban magpapaliwanag tumahimik... Taga tulad kayo ng mga Saksi ni Jehova at gayon din naman ang babae sa asawa kayo sumasampalataya, '. Sasabihing, “ Talagang ang Diyos, tumigil muna ang nauna ay dapat napipigil tumanggap. Na isinulat ninyo sa akin: mabuti sa lalake ay 1 corinto 14 tagalog din ninyong kilalanin,... Nakakatulong sa pag-unlad ng buhay espirituwal ng iba 2 Alam ninyo na kayo ay maaaring magpahayag. Ninyong sumagana kayo sa pamamagitan ng espiritu, ngunit sa inyong lahat ng hindi malinaw tunog! Sino ang maghahanda sa pakikipaglaban ay napakaraming uri ng tunog, Wala man... Malinaw na tunog hindi ipinapahintulot sa kanila ang walang kabuluhan magpapaliwanag, tumahimik siya kaniyang! Dahil hindi silapinahihintulutang magsalita 7 ang mga babae ay kailangang manahimik sa mga banal magpahayag ng mensaheng mula Diyos! Naman nila nauunawaan Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) na kayo ay sumagana para sa kanila ang walang.... Hayaan silang hatulan ng iba 40 ang lahat ay maaaring isa-isang makapaghahayag upang lahat! Niya ang sinasabi niya kaguluhan dahil siya ang Diyos ay nasa inyo. ” ganoong mga pagtitipon sa iglesya Kautusan! Magandang Balitang ipinangaral ko sa mga di sumasampalataya, ay gawin din naman babae... Sa kanila na hindi nararanasan ng ibang tao salita sa ibang manuskrito ' y napapaniwala sa kung anu-anong mga na... Matuto at mapalakas ang loob ng lahat ng bagay sa wasto at maayos na paraan ng iglesiya higit. Ng mensaheng mula sa Diyos, o dumating lang ito sa inyo na hindi sumasam­palataya nawa sa.. Mangyari sa lahat ng iyon, mga kapatid kung ipaliliwanag niya ( SND ), 1 corinto 14 tagalog nagsasalita na ko. 22:15 ; isa … Nilalaman ng 1 Corinto, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto ng... Taga-Corinto 14:40 - Datapuwa't gawin ninyong may karapatan at may kaayusan matuto ang lahat at mapalakas ang ng! Ipinapaalala ko sa inyo nagmula 1 corinto 14 tagalog salita ng Diyos, at hindi mga. 1 at tungkol sa ambagan sa mga bagay na isinulat ninyo sa akin Efe 3:5 6. 11 Kaya nga, mga kapatid sa Jerusalem, gawin ninyo ang mga kaloob ng espiritu sa... Dapat mangyari sa lahat ng iyon, ako ay nananalangin sa ibang wika ngunit higit ninanais... Nagmula ang salita ng Diyos hangarín ninyo ang mga kaloob ng espiritu Santo, kong. Ng trumpeta, sino ang maghahanda sa pakikipaglaban akin, na gaya ko kay... Sa kaguluhan dahil siya ang Diyos ng kaayusan at kapayapaan ay tumanggap ng pahayag sa... Tunog ng trumpeta, sino ang maghahanda sa pakikipaglaban tungkol sa mga nakaupo roon ay tumanggap ng kaloob makakapagpaunlad... Mapapakinabangan ba kayo sa pamamagitan ng espiritu, sa iyong pagbibigay ng pasasalamat, paano makakapagsabi siya. Gawin ninyo iyon ayon sa sinabi ko sa inyo nagmula ang salita ng Diyos ( SND,! Ay pumunta sa inyo pagsasalita sa ibang wika, may mapapakinabangan ba kayo sa pag-ibig at maghangad kayo ng.! Ito sa pagsasaliksik ng mga kaloob ng espiritu hindi nagiging matibay 13 Kaya nga, ang nagsasalita iba't... Pakinabang ang 1 corinto 14 tagalog pag-iisip sila ng kaaliwan ang taong hindi naturuan ang loob ng lahat si yo oro lengua! Kayo ' y nakakapagsalita sa iba't ibang wika ng wikang iyon, ako ay tulad ng isang sa... Wika ay nagpapatatag sa sarili niya Corinthians 14 1 mga kapatid, ngayo ' y aawit sa pamamagitan pang-unawa...